Pirkimo – pardavimo taisyklės

BENDROS NUOSTATOS, SĄVOKOS

 1. Šios Pirkimo–pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės yra Šalims juridiškai privalomas dokumentas, kurį Pardavėjas turi teisę keisti ir/ar taisyti esant svarbiai priežasčiai ir/ar vadovaudamasis atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Sąvokos:
  1. Taisyklės – Pirkimo–pardavimo internetinėje parduotuvėje kinderiolimuzinai.lt taisyklės yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių

įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių

atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu- pardavimu Pardavėjo internetinėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

 • Pardavėjas – UAB Kinderio limuzinai:
  • įmonės kodas: 304778628
  • buveinės adresas: Topolių g. 22, Leliūnai, Utenos r. sav.
  • mobilus telefonas: +370 683 58987
  • e-parduotuvė: kinderiolimuzinai.lt
  • Pirkėjas – Jūs (veiksnus fizinis ir/ar juridinis asmuo).
  • Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  • Privatumo politika – Pardavėjo patvirtinta Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo politika, kuri taikoma naudojantis ir Pardavėjo internetine parduotuve.
 • Kiekvieno pirkimo metu Pirkėjas privalo susipažinti su patvirtintomis ir viešai paskelbtomis Taisyklėmis bei Privatumo politika.
  • Pirkėjas patvirtina Taisykles Privatumo politiką su jomis susipažinęs ir pažymėjęs „Susipažinau su privatumo politika ir pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“.
  • Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, taip pat patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

 1. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus prekių užsakymo pateikimo žingsnius ir paspaudžia nuorodą “Pateikti užsakymą”.
 2. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas ir prekes, registruojantis atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis.
 3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo internetinės parduotuvės duomenų bazėje

PIRKĖJO TEISĖS

 1. Užsisakyti prekes Pardavėjo e-parduotuvėje Taisyklių numatyta tvarka.
 2. Atsisakyti prekių užsakymo Taisyklių nustatyta tvarka.
 3. Pakeisti ar grąžinti Pardavėjo e-parduotuvėje įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
 4. Pirkėjas turi kitas teises, nurodytas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir LR teisės aktuose.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis bei Privatumo politika, privalo jų laikytis, naudodamasis Pardavėjo e-parduotuve.
  1. Pirkėjas privalo nedelsiant atnaujinti    savo registracijos formoje pateiktus duomenis, jei jie pasikeičia.
  1. Pirkėjas privalo sumokėti už Pardavėjo e-parduotuvėje užsisakytas prekes ir atsiimti jas Taisyklėse nustatyta tvarka.

PARDAVĖJO TEISĖS

 1. Pardavėjas, susidarius svarbioms ir/ar nuo UAB Kinderio limuzinai nepriklausančioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti Pirkėjų užsakymai neužbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
 2. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti Taisyklių sąlygas. Viešai skelbiamos galiojančios Taisyklės.
 3. Pardavėjas gali skelbti įvairias akcijas ar žaidimus ir be atskiro įspėjimo, pakeisti jų sąlygas ir/ar jas panaikinti.
 4. Pardavėjas gali sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Pardavėjo e-parduotuvės funkcijų veikimą ar jų dalį, taip pat keisti paslaugų, teikiamų Pardavėjo e-parduotuvėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.
 5. Pardavėjas gali nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti ar išimtiniais atvejais net panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo e-parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų,
 6. Pardavėjas turi kitas teises, nurodytas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir LR teisės aktuose.

PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti Taisyklių ir Privatumo politikos nustatyta tvarka.
  1. Sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis e-parduotuve Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
  1. Pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių numatytomis sąlygomis.
  1. Visa tiekiama jautiena ir/ar gaminiai yra iš ekologiniame Mindaugo Kinderio ūkyje užaugintų limuzinų. Brandinama UAB Kinderio limuzinai ceche Topolių g. 22, Leliūnai, Utenos r. sav. (Subjekto įregistravimo Nr. LT82-05)

PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

 1. Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame Pirkėjo užsakyme nurodomos EUR su PVM.
 2. Sveriamų prekių suma suformuotame Pirkėjo užsakyme apskaičiuojama preliminariai. Paruošus Pirkėjo užsakymą sumos ir kiekiai tikslinami.
 3. Už e-parduotuvėje įsigyjamas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti e-bankininkyste, kortele, grynais pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.

PREKIŲ PRISTATYMAS

 1. Pardavėjas stengiasi geranoriškai suderinti su Pirkėjų prekių pristatymo, atsiėmimo laiką ir vietą.
 2. Užsakytos prekės ruošiamos ir pristatomos penktadieniais ar/ir kitoms dienoms pagal atskirą susitarimą.
 3. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar jo atstovas privalo kartu su Pardavėju ar jo atstovu patikrinti pristatytų prekių būklę.
 4. Pirkėjui priėmus prekes ir nepareiškus jokių priekaištų yra laikoma, kad prekė yra nepažeisti ir tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai.
 5. Pastebėję prekės pakuotės išorinį pažeidimą Pirkėjas turite teisę jos nepriimti ir per 24 val. nuo prekių įteikimo informuoti Pardavėją e. paštu: uabkinderiolimuzinai@gmail.com arba tel. +370 671 72245 . Priėmus prekę be pastabų ir/ar neinformavus Pardavėją per 24 val. laikoma, kad

Pirkėjas prekės pakuotei pretenzijų neturi.

 • Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (pvz. neteisingų duomenų įvedimo ir panašiai) pakartotinai prekės nėra pristatomos (nebent esant galimybei ir kai Pirkėjas papildomai sumokate už pakartotinį prekės pristatymą).
 • Nemokamai pristatymui prekių krepšelio suma turi viršyti 50€.

PREKIŲ GRAŽINIMAS

 1. Prekių gražinimas Pirkėjui vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio

11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis, kurie numato, kad nekeičiamos ir negrąžinamos sekančios kokybiškos prekės: greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve/šaldiklyje pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą; supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

 • Nepatenkintas Pardavėjo pristatytų prekių kokybe, Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo e. paštu: uabkinderiolimuzinai@gmail.com arba tel. +370 671 72245. Pateikdamas pretenziją dėl nekokybiškų prekių, Pirkėjas privalo kartu pateikti kokybišką nekokybiškų prekių nuotrauką.
 • Pirkėjas atsako už gražinamos prekės komplektaciją ir pakuotę. Prekė turi būti grąžinama pradinės komplektacijos bei nesugadintoje, tvarkingai išpakuotoje originalioje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta.
 • Iki grąžinimo prekė turi būti laikoma gamintojo ant pakuotės nurodytoje temperatūroje.
 • Pardavėjas pasilieka sau teisę nepriimti Pirkėjo gražinamų prekių, jeigu bus pažeistos aukščiau (1-4 punktuose) išdėstytos sąlygos.
 • Prekių pasiėmimą/grąžinimą organizuoja Pardavėjas.
 • Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir, esant galimybei, ją pakeisti analogiška preke. Jei Pardavėjas neturi analogiškos prekės ir/ar Pirkėjas pageidaujant Pardavėjas gražina už prekę sumokėtus pinigus.
 • Pinigų grąžinimas vykdomas tik pavedimu, nepriklausomai nuo to kokiu būdu už perkamas prekes Pirkėjas apmokėjo.
 • Pardavėjas, gavęs gražinamą prekę su įsigijimą įrodančiais dokumentais bei Pirkėjo pasirašytą Prašymą su rekvizitais, kuriame nurodamos grąžinimo priežastis, ne vėliau kaip per 14 dienų, perveda visą sumą už gražinamas prekes, pagal Pirkėjo pateiktus įsigijimo dokumentus, į prašyme nurodytą banko sąskaitą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams yra taikoma LR teisė. Ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pirmumą teikiant Šalių deryboms.
 2. Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka visus pranešimus Pardavėjas siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus netikslius duomenis registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už savo atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 3. Šios Taisyklės galioja nuo 2023 m. sausio 1 d. Pardavėjo interneto svetainėje skelbiamos nuolat atnaujinamos, galiojančios Taisyklės.
 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Adresas

Topolių g. 22 Leliūnai Utenos r.

Telefonas

El. paštas

X