Privatumo Politika

PATVIRTINTA

UAB Kinderio limuzinai direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. Įsakymu Nr. ĮS-2

UAB KINDERIO LIMUZINAI

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ POLITIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu.

Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teises.

Šis dokumentas Jums taikomas, jei Jūsų duomenis tvarko UAB KINDERIO LIMUZINAI (toliau KINDERIO LIMUZINAI):

Ši KINDERIO LIMUZINAI asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo politika (toliau – Politika) skirta informuoti Jus kaip mes renkame, naudojame, dalinamės Jūsų pateiktais ir/ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis ir nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, siekiant įgyvendinti atskaitomybės principą.

Mes siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. Ateityje ši Politika gali keistis, atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius, todėl skatiname Jus peržiūrėti šią Politiką periodiškai.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta; toks asmuo dar vadinamas duomenų subjektu. KINDERIO LIMUZINAI tvarkomi asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs, arba kurią teisėtai gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMO TIKSLAI IR PRINCIPAI

Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pagrindinius asmens duomenis – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, e. pašto adresas, adresas.
 • Identifikavimo duomenis – asmens dokumentų duomenys.
 • Finansinius duomenis – sąskaitos, mokėjimo dokumentai.
 • Ekonominius duomenis – Jūsų darbovietė, Jūsų vykdoma komercinė veikla.
 • Video duomenis – vaizdo, garso įrašai, kai Jūs lankote mus ir kontaktuojate. Mes nerenkame specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų:
 • Rasinę ar etninę kilmę.
 • Politines pažiūras.
 • Religinius ar filosofinius įsitikinimus.
 • Narystę profesinėse sąjungose.
 • Lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją.
 • Genetinius, biometrinius ar sveikatos duomenis, išskyrus konkrečius atvejus (pvz., jeigu jums buvo duotas aiškus sutikimas arba jeigu asmens duomenis tvarkyti būtina dėl svarbių su viešuoju interesu susijusių priežasčių remiantis ES arba nacionaline teise).
 • Asmens duomenis, susijusius su apkaltinamaisiais nuosprendžiais ir nusikalstamomis veikomis, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal ES ar nacionalinę teisę.

Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

Mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate susiję su KINDERIO LIMUZINAI klientais – juridiniais asmenimis, ir, pavyzdžiui, esate: įmonės vadovas; akcininkas; valdybos ar kito valdymo organo narys; tikrasis naudos gavėjas; įmonės atstovas, veikiantis pagal įgaliojimą; kontaktinis sutarčių, kurių šalimi yra KINDERIO LIMUZINAI kliento asmuo ir pan.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 • Kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti.
  • Kad galėtume Jus konsultuoti, Jums teikti paslaugas ir tinkamai vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, siekdami užtikrinti Jūsų dalyvavimą KINDERIO LIMUZINAI paslaugų teikime, mes naudojame duomenis apie Jūsų su mumis sudarytus sandorius bei informaciją, kurią gauname Jums naudojantis mūsų paslaugomis ar vykdant sandorius.
  • Kad galėtume valdyti mūsų kasdienes operacijas ir apsaugoti teisėtus mūsų interesus, siekdami laikytis taikytinos teisės, taisyklių, reglamentų, vadovų, kodeksų, profesinių taisyklių ir nuostatų reikalavimų; vietinių ar užsienio institucijų, teismų, teisėsaugos institucijų reikalavimų ir patenkinti jų prašymus; teismo proceso ar kitų su ginčų sprendimu susijusių reikalavimų; ir išsiaiškinti ar imtis veiksmų prieš asmenis, kurie pažeidžia mūsų taisykles ar užsiima neteisėta ar kitiems asmenims ar jų nuosavybei kenkiančia veikla.
  • Kad gerintume savo teikiamų paslaugų kokybę ir taptume arčiau Jūsų. Šiuo tikslu savo teisėto intereso pagrindu mes analizuojame Jūsų asmens duomenis, Jūsų pirkimų istoriją, t.y., tai, kokias prekes ir paslaugas Jūs įsigijote pasinaudodami mūsų paslaugomis. Mes renkame ir analizuojame šiuos Jūsų duomenis dėl vidinių tikslų,

pavyzdžiui, audito, duomenų analizės ar tyrimų, kurie padėtų teikti ir gerinti mūsų elektronines platformas, turinį ir paslaugas.

 • Kad galėtume siųsti bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, kad pasiteirautume Jūsų nuomonės dėl mūsų paslaugų kokybės ir pakviestume Jus dalyvauti rinkos tyrimuose, mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, amžių. Jei esate mūsų klientas ir neprieštaravote tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui, mes Jums elektroninių paštu siusime tokius pranešimus savo teisėto intereso pagrindu. Jei dėl tokių veiksmų esate davęs savo sutikimą, mes jums siusime pranešimus ne tik ei. paštu, tačiau ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Jei nesutinkate (prieštaraujate), kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti e. paštu: uabkinderiolimuzinai@gmail.com
  • Kad galėtume su Jumis bendrauti: atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus; gauti Jūsų atsiliepimus; siųsti svarbius pranešimus, atnaujinimus, įspėjimus dėl saugumo, palaikymo ir administracines žinutes, mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir gautų bei išsiųstų pranešimų turinį. Jūsų sutikimo pagrindu, aptarnavimo kokybės gerinimo ir ginčų sprendimo tikslu, mes galime įrašyti pokalbius telefonu ar kitą Jūsų ir mūsų komunikaciją. Šiuo tikslu taip pat saugome telefono ryšio numerį, IP adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis, pokalbio turinį, trukmę, laiką ir kitus techninius duomenis.
  • Kad užtikrintume mūsų turto saugumą, vykdome vaizdo stebėjimą ir tvarkome Jūsų vaizdo duomenis, apsilankymo datą ir laiką, kai apsilankote KINDERIO LIMUZINAI

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, KINDERIO LIMUZINAI laikosi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

III SKYRIUS

KINDERIO LIMUZINAI TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Asmens duomenis tvarkome sąžiningai ir teisėtai, siekdami konkretaus ir teisėto tikslo, ir tvarkome tik tuos duomenis, kurie yra būtini šiam tikslui pasiekti. Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

 • gavome atitinkamo asmens sutikimą;
 • asmens duomenų reikia tam, kad galėtume įvykdyti užsakymus ir paslaugas asmens atžvilgiu (ketinama pasirašyti sutartis ar vykdoma paslauga);
 • asmens duomenų reikia tam, kad įvykdytumėte teisinę prievolę;
 • asmens duomenų reikia tam, kad galėtumėte apsaugoti asmens gyvybiškai svarbius interesus;
 • asmens duomenis tvarkome tam, kad atliktume užduotį viešojo intereso labui;
 • veikiame atstovaudami KINDERIO LIMUZINAI teisėtiems interesams (gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų veiklos nuoseklumą ir tvarumą, Jums teikiamų paslaugų visapusiškumą ir atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą mūsų paslaugomis; pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus; išvengti nuostolių ar juos sumažinti; stebėti ir užkardyti neteisėtas veikas bei nuolat vertinti su tuo susijusias rizikas ir pan.) jeigu asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, pagrindinėms teisėms ir laisvėms nedaromas didelis poveikis. Jeigu asmens teisės yra viršesnės už KINDERIO LIMUZINAI interesus, asmens duomenų netvarkome.

Jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant suteikti paslaugą, sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų ir (ar) įvykdyti savo teisinių prievolių.

KINDERIO LIMUZINAI naudoja asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų anketas, teikiate prašymus ar pretenzijas, taip pat kuriuos užfiksuojame elektroninėse ryšio priemonėse (ir/ar):

KINDERIO LIMUZINAI taip pat gali gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių:

 • Iš teisėsaugos institucijų, registrų bei valstybės institucijų;
 • Iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir pan. duomenis;
 • Iš mums skirtų arba fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus, mums pateiktų dokumentų;
 • Iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.;
 • Iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia Jums teikdami paslaugas.

Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją stebėdami tinklapio technologinius įrankius , susirašinėjimą elektroniniais laiškais. Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, KINDERIO LIMUZINAI įsipareigoja:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
 • Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys.
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
 • Būti atsakingu už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi.
 • Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

IV SKYRIUS

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 • Mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su KINDERIO LIMUZINAI sudarytą sandorį.
 • VĮ Registrų centrui, notarams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, kitiems registrams bei valstybės institucijoms.
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, įtarus, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika.
 • Įmonėms,    teikiančioms    pranešimų    persiuntimo,                        tiesioginės        rinkodaros,   renginių organizavimo ir susijusias paslaugas.
 • Profesiniams patarėjams, auditoriams.
 • Teismams, tribunolams, arbitrams ar kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms.

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti kitus paslaugų teikėjus.

Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Reglamento (ES) 2016/679 įstatymų, Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose. Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES / EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą tokiam perdavimui.

Jūsų asmens duomenis perduodame už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytų tinkamų apsaugos priemonių.

Mes imamės visų priemonių, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami saugiai, tačiau gali būti atvejų, kai negalėsime užtikrinti, kad duomenų gavėjas laikytųsi tų pačių reikalavimų kaip ir Europos Sąjungoje.

V SKYRIUS

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ IR SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui:

 • Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis.
 • Vaizdo duomenis saugome 60 dienų.
 • Duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome vienerius metus nuo sutikimo davimo dienos arba vienerius metus nuo to laiko, kai pasinaudojate mūsų paslaugomis arba įsigyjate prekių.
 • Pokalbių įrašų duomenis tvarkome 4 metus nuo pokalbio įrašymo datos.
 • Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.
 • Duomenys, kurių saugojimo terminai šioje Politikoje nėra nurodyti, tvarkomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės (patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100) aktualioje redakcijoje nustatytais terminais.

KINDERIO LIMUZINAI naudoja įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekiant apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.

Visgi, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo KINDERIO LIMUZINAI, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią informaciją.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 • Prašyti, kad KINDERIO LIMUZINAI leistu susipažinti su Jūsų asmens duomenimis.
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas teisėtumas.
 • Reikalauti ištrinti asmens duomenis.
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų.
 • Teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu).
 • Atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui.
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VII SKYRIUS

SLAPUKAI

Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

Slapukai skirstomi pagal tipą:

 • Sesijos slapukas

Sesijos slapukas yra naudojamas kiekvieną kartą Jums lankantis mūsų svetainėje. Naudojame šios rūšies slapuką tam, kad susieitumėme Jūsų veiksmus mūsų svetainėje ir

kiekvienas sesijos slapukas trunka tik tiek, kiek trunka naršyklės sesija, kuriai pasibaigus, slapukas nebenaudojamas. Kiekviena naršyklės sesija prasideda, kai atidarote naršyklės langą ir baigiasi, kai uždarote naršyklės langą. Po Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje, visi sesijos slapukai yra ištrinami.

 • Nuolatinis slapukas

Nuolatinis slapukas leidžia įsiminti Jūsų pageidavimus arba veiksmus svetainėje (arba skirtingose svetainėse). Jis veikia ilgiau nei sesijos slapukas ir trunka slapuke nurodytą laiką (tai priklauso nuo konkretaus slapuko). Šios rūšies slapukas nebus ištrintas Jums uždarius naršyklės langą ir bus išsaugotas Jūsų įrenginyje. Jis bus aktyvuojamas kiekvieną kartą Jums lankantis svetainėje, kurioje tas konkretus nuolatinis slapukas yra sukurtas.

Slapuko skirstomi pagal kategorijai pagal šalį:

Naudojame dviejų kategorijų slapukus, kurie yra žinomi kaip „pagrindinės šalies“ slapukai ir

„trečiosios šalies“ slapukai. Toks skirstymas į kategorijas padeda nustatyti kas dar turės prieigą prie informacijos, kuri yra renkama įdiegtu slapuku.

 • Pagrindinės šalies slapukas

Pagrindinės šalies slapuką susikūrėme patys arba jį sukūrė mūsų įgalioti paslaugų teikėjai pagal mūsų užsakymą. Šie slapukai padeda geriau Jus pajausti ir palikti pradėtą sesiją, pavyzdžiui, naršyklė gali įsiminti tokią pagrindinę informaciją kaip prekės, kurias Jūs įsidedate į pirkinių krepšelius, Jūsų vartotojo vardas ir pageidaujama kalba.

 • Trečiosios šalies slapukas

Trečiosios šalies slapuką sukuria kita įmonė, ne mes. Kartais naudojame tokius slapukus ar kitokius sekimo mechanizmus įtraukdami trečiųjų šalių pateiktus produktus mūsų svetainėje tam, kad galėtumėme gauti reikalingus veiksmingumo duomenis, duomenis, reikalingus rinkodaros tikslais, užtikrinti socialinio pasidalijimo funkciją ir t. t. Tokiu atveju, šios trečiosios šalys taip pat gauna informaciją iš tokių slapukų ar kitų sekimo mechanizmų ir jos gali panaudoti tokią informaciją savo tikslams; taip pat jos gali gauti daugiau informacijos nei mes pageidavome savo tikslams. Savo svetainėje pateikiamoje slapukų juostoje pateikėme tikslų, kuriais naudojame tokius slapukus ir kitus sekimo mechanizmus, aprašymą. Tačiau veikla ir tikslai, kuriems tos trečiosios šalys gali naudoti iš šių slapukų ar sekimo mechanizmų gaunamą informaciją, priklausomai nuo jų pačių privatumo politikos.

Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje

https://www.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads Slapuko priskyrimas kategorijai pagal tikslą:

Tam, kad suprastumėte kiekvieno slapuko tikslus, suskirstėme visus slapukus į tokias kategorijas:

 • Būtinieji slapukai

Šie slapukai yra būtini mūsų svetainės darbui ir tam, kad galėtumėme lankytis mūsų svetainėje ir naudotis jos galimybėmis. Pavyzdžiui, tam, kad galėtumėme užtikrinti, kad puslapis greitai ir efektyviai pasikraus, tam, kad galėtumėte prisijungti mūsų svetainėje kaip registruotas vartotojas, tam, kad Jūsų išsirinktos prekės ir suvesti duomenys nedingtų Jums naršant mūsų svetainės puslapiuose naršymo sesijos metu. Be griežtai būtinų slapukų mūsų svetainėje neveiktų tam tikros funkcinės galimybės ir mūsų svetainė gali neveikti taip sklandžiai kaip turėtų. Šiais slapukais nerenkama jokia informacija rinkodaros tikslais ir nesekama Jūsų veikla mūsų svetainėje arba kituose internetiniuose puslapiuose.

 • Našumo slapukai

Našumo slapukai renka informaciją apie taip, kaip naudojatės mūsų svetaine ir padeda pagerinti mūsų svetainės darbą. Pavyzdžiui, našumo slapukai gali parodyti, kokiuose puslapiuose lankotės dažniausiai, kiek laiko praleidžiate puslapyje, kokias prekes atsidarote pasižiūrėti ir padeda užregistruoti bet kokius sutrikimus puslapyje. Šie slapukai seka Jūsų veiklą mūsų svetainėje, tačiau jie renka informaciją tiesiogiai Jūsų neidentifikuodami. Našumo slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neseka Jūsų veiklos kituose internetiniuose puslapiuose.

 • Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai palaiko ypač interaktyvią funkciją, kuri sukuria vertę Jums, bet be jų mūsų svetainė gali veikti. Funkciniai slapukai leidžia mūsų svetainei įsiminti Jus ir Jūsų pasirinkimus (pavyzdžiui, kalbą arba regioną, kuriame esate) ir užtikrinti geresnius ir labiau Jums pritaikytus požymius. Pavyzdžiui, individualizuoti tam tikrą tinklalapį (teksto dydį, šriftą ir kitas puslapių dalis, kurias galite pritaikyti), užtikrinti kitas funkcines galimybes, kurių pageidaujate (žiūrėti vaizdo įrašą arba palikti komentarą) ir atsiminti, jei Jūs jau buvote mūsų svetainėje anksčiau tam, kad Jums nebebūtų rodomi pranešimai, skirti tiems, kurie lankosi svetainėje pirmą kartą. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neseka Jūsų veiklos mūsų svetainėje ar kituose internetiniuose puslapiuose.

 • Tiksliniai arba reklaminiai slapukas

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai yra naudojami tam, kad galėtumėme pateikti Jums reklamas, kurios yra aktualesnės Jums ir labiau atitinka Jūsų interesus, riboti kartų, kurį galite pamatyti tą pačią reklamą svetainėje, skaičių ir įvertinti reklaminės kampanijos efektyvumą sekant Jūsų paspaudimus. Reklama gali būti nerodoma mūsų svetainėje, ji gali būti Jums rodoma kituose puslapiuose net ir Jums išėjus iš mūsų svetainės. Šie slapukai renka informaciją rinkodaros tikslais ir seka Jūsų veiklą ne tik mūsų svetainėje, bet ir kituose interneto puslapiuose.

 • Kaip valdyti slapukus:

Galite bet kada pakeisti našumo slapukų, funkcinių slapukų, tikslinių slapukų arba reklaminių slapukų naudojimą patikslindami savo naršyklės nustatymus. Galite patikslinti savo nustatymus pažymėdami esamus langelius arba panaikindami žymėjimą esamuose langeliuose, paspausdami mygtuką „Sutiktu su pažymėtais“ arba „Sutinku su visais“. Jums gali reikėti atnaujinti puslapį tam, kad nustatymai įsigaliotų.

VIII SKYRIUS

TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

 1. Informacija apie KINDERIO LIMUZINAI atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodytą Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama žodžiu/ raštu elektroninėmis ryšio priemonėmis duomenų gavimo metu (ir/ar):
  1. mobiliu telefonu: +370 683 58987
  1. interneto tinklapyje: www.kinderiolimuzinai.lt
  1. el.p: uabkinderiolimuzinai@gmail.com
  1. feisbuke: www.facebook.com/kinderio.limuzinai.
 2. Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:
 • per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes:
  • jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba
  • jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.

IX SKYRIUS

TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS

 1. KINDERIO LIMUZINAI esant duomenų subjekto prašymui jgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis turi pateikti:
  1. informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
   1. su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;
   1. tvarkomų asmens duomenų kopiją.
  1. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei KINDERIO LIMUZINAI pateikia, tačiau už tai imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas.

X SKYRIUS

TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS

 1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.
 2. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, KINDERIO LIMUZINAI gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
 3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, KINDERIO LIMUZINAI šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

XI SKYRIUS

TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS -„TEISĖ BŪTl PAMIRŠTAM“

 1. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis įgyvendinama Reglamento (ES) 2016

/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

 • Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis gali būti neįgyvendinta Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.
 • Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, KINDERIO LIMUZINAI šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

XII SKYRIUS

TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

 1. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais KINDERIO LIMUZINAI privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.
 2. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas elektroninių ryšių priemonėmis yra informuojamas.
 3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, KINDERIO LIMUZINAI šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

XIII SKYRIUS

TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

 1. Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą Reglamento (ES) 2016 /679 20 straipsnyje, KINDERIO LIMUZINAI įgyvendina tik kai duomenys yra tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu arba sutartimi.
 2. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pvz., popierinėse bylose.
 3. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.
 4. Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

XIV SKYRIUS

TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU

 1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad KINDERIO LIMUZINAI tvarkytų jo asmens duomenis, kai jo duomenys tvarkomi viešojo intereso labui, vykdant KINDERIO LIMUZINAI pavestas viešosios valdžios funkcijas arba teisėtų KINDERIO LIMUZINAI interesų pagrindu.
 2. Apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu KINDERIO LIMUZINAI informuoja pateikiant informaciją elektroninio ryšio priemonėse (ir/ar):
  1. interneto svetainėje: www.kinderiolimuzinai.lt
  1. e.pašte: uabkinderiolimuzinai@gmail.com
  1. feisbuke: www.facebook.com/kinderio.limuzinai
 • Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

XV SKYRIUS

TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS

 1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.
 2. Duomenų subjektui kreipiantis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, duomenų valdytojas, turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų. įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos informacijos, vertinimą.

XVI SKYRIUS

PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

 1. Duomenų subjektas turi teise kreiptis į KINDERIO LIMUZINAI dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, arba paštu arba elektroninėmis priemonėmis, arba adresu: Topolių g. 22, Leliūnai, Utenos r. sav.
 2. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
 3. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
 4. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
 5. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
 6. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir gimimo datą bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 7. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
 8. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Politikos 1 priede nurodytos formos prašymą.
 9. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į KINDERIO LIMUZINAI Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta atsakingam už asmens duomenų apsaugą.

XVII SKYRIUS

PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS

 1. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant XV skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.
 3. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
 4. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.
 5. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, arba neproporcingi, visų pirma dėl pasikartojančio jų turinio. Tokiu atveju taikomi KINDERIO LIMUZINAI nustatyti patvirtinti įkainiai, kurie pateikiami esant duomenų subjekto prašymui.
 6. KINDERIO LIMUZINAI veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija, asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat kompetentingam teismui.
 7. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į teismą kompetentingą nagrinėti tokius ginčus.

XVIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Politika gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius.

Prašome Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai KINDERIO LIMUZINAI elektroninio ryšio priemonėse (ir/ar):

 1. interneto svetainėje: www.kinderiolimuzinai.lt
 2. e.pašte: uabkinderiolimuzinai@gmail.com
 3. feisbuke: www.facebook.com/kinderio.limuzinai

Priedas Nr. 1

(Duomenų subjekto vardas, pavardė)

(Adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys (telefono nr. ar el. p. adresas (nurodoma pareiškėjui pageidaujant)

(Atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas)

UAB Kinderio limuzinai Direktoriui

PRAŠYMAS

ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)

(Data) (Vieta)

Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es):

(Tinkamą langelį pažymėkite kryželiu):

Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą Teisę susipažinti su duomenimis

Teisę reikalauti ištaisyti duomenis

Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam*’) Teisę apriboti duomenų tvarkymą

Teisę į duomenų perkeliamumą

Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu

Teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas

 • Nurodykite,  ko  konkrečiai  prašote  ir  pateikite  kiek  įmanoma  daugiau  informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es) (pavyzdžiui, jeigu norite gauti asmens duomenų kopijų, nurodykite, kokių konkrečiai duomenų (pavyzdžiui, 2018 m. x mėn. x d. elektroninio pašto laiško kopijų, 2018 m. x mėn. x d. vaizdo įrašų (x vai. x min. – x vai. x min.) kopijų pageidaujate

gauti: jeigu norite ištaisyti duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs;  jeigu  nesutinkate,  kad  būtų  tvarkomi  Jūsų  asmens  duomenys,  tuomet  nurodykite argumentus, kuriais grindžiate savo nesutikimų, nurodykite dėl kokio konkrečiai duomenų tvarkymo nesutinkate:  jeigu  kreipiatės dėl  teisės  į  duomenų  perkeliamumų  įgyvendinimo,  prašome  nurodyti, kokių duomenų atžvilgiu šių teisę pageidaujate įgyvendinti, ar pageidaujate juos perkelti į savo įrenginį ar kitam duomenų valdytojui, jeigu pastarajam, tuomet nurodykite kokiam):

PRIDEDAMA:

1.

2.

(Parašas)                                          (Vardas Pavardė)

Adresas

Topolių g. 22 Leliūnai Utenos r.

Telefonas

El. paštas

X